تمرین پایانی ۱

لطفا این دو کلیپ سخنرانی را مشاهده کنید و نقاط قوت و ضعف آن ها را بررسی کنید. پیشنهاد ما اینه که در گروه مربوط به دوره ، با سایر شرکت کنندگان در این باره بحث کنید و یاد بگیرید.