خودآزمون

اکنون که به صورت تئوری با مراحل سیستماتیک ریویو و متاآنالیز آشنا شدید وقت آن رسیده که در قالب یک خود آزمون به سنجش آموخته های خود بپردازید. برای انجام این خودآزمون ابتدا فایل صوتی  را گوش دهید. می توانید پاسخ خود به این خودآزمون را با سایر شرکت کنندگان در گروه مربوط به دوره به اشتراک بگذارید و اشکالات خود را مطرح کنید.