دوره ای که دکتر استاد تقی زاده گرامی مدریتش را عهده دار باشند با اصول ترین و مفیدترین دوره ها خواهد بود. همانطور که این دوره اینگونه برگزار شد.
متشکرم