بطور کلی می توانم بگویم که اهمیت برگزاری دوره بسیار بالا و ۵ از ۵ است.
اما اسلایدها می توانستند بهتر تهیه و تنظیم شوند و مدرسین بر محتوا مسلط تر باشند. به همین دلیل به کیفیت دوره ۴ می دهم. آزموها مناسب بود. اما برخی موارد اشکالاتی در طراحی یا جواب سوالات وجود داشت.
شرکت در دوره فرصتی بود تا به این موضوع مهم توجه بیشتری کنم. و امیدوارم بتوانم در این راه گامهای موثری بردارم.
توانمند سازی زنان